Subjectwise Analysis of the II PUC Result

Subject

Appeared

Passed

Failed

%

Highest scorer

English  501 501 0 99.08% Hastha R Aithal  -97
Asma – 97
Sanskrit  41 41 0 100% Bhagyshree Herle P – 97
Joyson Vernar Dcosta – 97
Karthik M – 97
Kannada 289 289 0 100% Ashwitha H K – 98
Dhanya K V – 98
Deeksha M S – 98
Hindi 171 171 0 100% Fathima Shirin – 96
Fathimath Shahanaz – 96
History 56 54 2 96.04% Akhil Jose – 93
Sociology 56 56 0 100% Akhil Jose – 91
Political Science  56 56 0 100% Shivappa G P  – 88
Akshatha Sharma B – 88
Economics 206 194 12 94.17% Shwetha – 94
Physics 222 187 35 84.23% Niya Anna  James – 100
Hastha R Aithal – 100
Varsha V Kamath – 100
Chemistry 222 205 17 92.34% Joyson Vernar Dcosta-100
Hastha R Aithal – 100
Varsha V Kamath – 100
Bhagyshree Herle P – 100
Maths 222 184 38 82.88% Alaka – 100
Niya Anna James  – 100
Archana N R – 100
Bhagyshree Herle P – 100
Hastha R Aithal – 100
Sajida – 100
Varsha V Kamath – 100
Ramyashree – 100
Fathimath
Biology 109 101 8 92.66% Niya Anna James  – 98
Archana N R – 98
Fiona  Mascarenhas – 98
Hastha R Aithal – 98
Varsha V Kamath  – 98
Accountancy 223 221 2 99.01% Chethan Kumar – 100
Karthik M  – 100
Ninad Bhat – 100
Teena Serrao – 100
Vidya Dsouza – 100
Abhishek Padiyar – 100
Nishal Asha Dsouza – 100
Business Studies  223 223 0 100% Chethan Kumar – 100
Karthik M  – 100
Neil Calvin – 100
Teena Serrao – 100
Dhanya K V – 100
Shwetha – 100
Fathima shirin – 100
Lakshmikantha – 100
Computer Science  146 143 3 97.94% Shreeraksha – 100
Statistics 264 257 7 97.03% Teena Serrao – 100
Shwetha – 100
Shreeraksha – 100
Akshatha – 100
Ramyshree – 100