ಶಿಸ್ತು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್

ಉದಯವಾಣಿ 13-04-2017, ಪುಟ 6